ALGEMENE INFORMATIE

Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben tot doel de aankoop van TEXOLIQ®-producten op afstand via het telematicanetwerk op de site texoliq.com. Elke aankooptransactie wordt beheerst door de bepalingen van het wetsbesluit 185/99, wetsdecreet. 206/05; de informatie gericht op het sluiten van het contract is onderworpen aan art. 12 van het wetsdecreet. 70/03 en, wat de bescherming van de vertrouwelijkheid betreft, onderworpen zal zijn aan de wetgeving bedoeld in het wetsdecreet 196/03.

TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT EN AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De contracten voor de verkoop van producten op de site texoliq.com worden als gesloten beschouwd wanneer de door de klant geplaatste bestelling door het bedrijf is ontvangen en deze laatste deze accepteert. Het bedrijf stuurt de klant onverwijld een ontvangstbewijs van de door de klant gemaakte inkooporder. Door de elektronische verzending van zijn bestelbon verklaart de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden en verbindt hij zich ertoe deze na te leven en te respecteren in zijn betrekkingen met het verkopende bedrijf.

BEHANDELING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De vennootschap op grond van art. 13 van wetsdecreet 196/2003 deelt mee dat de persoonlijke en fiscale gegevens die ook mondeling zijn verkregen in verband met de commerciële relaties die zijn aangegaan, rechtstreeks door de belanghebbenden zijn verstrekt of anderszins zijn verkregen in het kader van de activiteit van het bedrijf, zullen worden verwerkt in overeenstemming met de voornoemde wetgeving, met inbegrip van de daarin voorziene geheimhoudingsverplichtingen In verband met het voornoemde zijn de rechten bedoeld in artikel 7 van Wetsbesluit nr. 196/2003.

VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

De Klant is verplicht, alvorens zijn aankooporder in te dienen, deze algemene verkoopvoorwaarden aandachtig te lezen. Het doorsturen van de bestelbon impliceert hun volledige kennis en aanvaarding. Ten slotte is de Klant verplicht om, zodra de online aankoopprocedure is voltooid, deze algemene verkoopvoorwaarden, die al tijdens de contractsluitingsfase zijn ingezien en geaccepteerd, af te drukken en te bewaren.

DEFINITIE VAN DE BESTELLING

Door het verzenden van de online bestelling stuurt de klant de verkoper een voorstel tot aankoop van het product en/of producten die in het winkelwagentje zitten. Wanneer de klant een online bestelling plaatst voor de producten die hij in de winkelwagen heeft geplaatst, stemt hij ermee in deze te kopen tegen de prijs en voorwaarden die in deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden vermeld.

De verkoper zal de klant op de hoogte brengen van de aanvaarding en bevestiging van de bestelling.

AANKOOPMETHODE

De klant koopt het product, waarvan de kenmerken online worden geïllustreerd in de relatieve beschrijvende en technische fiches, tegen de daarin aangegeven prijs, naast de leveringskosten die op de site worden vermeld. Alvorens de inkooporder in te dienen, wordt de eenheidsprijs van elk geselecteerd product samengevat, samen met de totale kosten in geval van aankoop van meerdere producten en de bijbehorende leveringskosten. Zodra de bestelling is doorgestuurd, ontvangt de klant een e-mailbericht van de verkoper waarin wordt bevestigd dat de bestelling is ontvangen en met informatie over de belangrijkste kenmerken van het gekochte goed, een gedetailleerde aanduiding van de prijs en de kosten. van levering, toepasselijke belastingen en betaalmiddelen en met een verwijzing naar de algemene voorwaarden van het contract en naar de informatie over het bestaan ​​van het herroepingsrecht, de voorwaarden en de wijze van uitoefening ervan die op de site worden weergegeven. Na de goedkeuring van het wetsdecreet van 4 juli 2006 nr. 223 “manoeuvre bis” Artikel 37, leden 8 en 9, omgezet in wet 248 van 4 augustus 2006, die in werking trad op 12 augustus 2006, die de verplichting om de lijst van klanten en leveranciers mee te delen in geval van afgifte van een factuur opnieuw invoert , en van Wetsdecreet 78 van 31 mei 2010 omgezet in Wet 122 van 30 juli 2010, legt de noodzaak op om klanten te vragen om het BTW-NUMMER en BELASTINGCODE in de daarvoor bestemde velden op de site door te geven.

BETALING

De klant kan de verschuldigde betaling uitvoeren door een van de volgende vermelde methoden te kiezen.

  • Betalen met creditcard: In het geval dat de consument van plan is om met creditcard te betalen, kan hij gebruik maken van de betaalprocedure met Stripe, geschikt om de vertrouwelijkheid van de door klanten verstrekte gegevens te waarborgen. Voor alle informatie en verdere juridische overeenkomsten wordt de klant verwezen naar de website www.stripe.com.
  • Betaling met PayPal: In het geval dat de consument van plan is om via PayPal te betalen, kan hij gebruik maken van de betalingsprocedure met PayPal, geschikt om de vertrouwelijkheid van de door klanten verstrekte gegevens te waarborgen. Voor alle informatie en verdere juridische overeenkomsten wordt de klant verwezen naar de website www.paypal.com.

LEVERING VAN PRODUCTEN

De gekochte goederen worden per koerier afgeleverd op het adres dat door de Klant is opgegeven bij het plaatsen van de online bestelling. Eventuele specifieke behoeften moeten door de klant aan de verkoper worden voorgesteld. In het geval van niet-levering door afwezigheid van de ontvanger, zal de koerier op het door hem in de bestelling aangegeven adres een bericht achterlaten en het een tweede keer proberen; als de ontvanger nog steeds afwezig is, worden de goederen teruggestuurd naar de afzender.

GARANTIE VAN CONFORMITEIT EN DEFECTE PRODUCTEN

De verkoper is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat zich voordoet binnen twee jaar na levering van de goederen. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt aangenomen dat consumptiegoederen aan de overeenkomst beantwoorden indien, in voorkomend geval, de volgende omstandigheden naast elkaar bestaan: a) ze zijn geschikt voor het gebruik waarvoor goederen van hetzelfde type gewoonlijk worden gebruikt; b) ze beantwoorden aan de door de verkoper gegeven beschrijving en bezitten de eigenschappen van de goederen die de verkoper als monster of model aan de consument heeft aangeboden; c) de gebruikelijke kwaliteit en prestatie weer te geven van een goed van hetzelfde type, die de consument redelijkerwijs mag verwachten, rekening houdend met de aard van het goed en, indien van toepassing, de in dit verband gedane openbare verklaringen over de specifieke kenmerken van de goederen door de verkoper, door de fabrikant of zijn agent of vertegenwoordiger, met name in advertenties of op etikettering; d) zij ook geschikt zijn voor het door de consument gewenste bijzondere gebruik dat bij het sluiten van de overeenkomst onder de aandacht van de verkoper is gebracht en dat de verkoper ook als overtuigende feiten heeft aanvaard. De consument verliest alle rechten als hij het gebrek aan overeenstemming niet binnen twee maanden na de ontdekking van het gebrek aan de verkoper meldt. De melding is niet nodig als de verkoper het bestaan ​​van het gebrek heeft erkend of heeft verzwegen. In ieder geval wordt, tenzij het tegendeel bewezen is, aangenomen dat het gebrek aan overeenstemming dat zich voordoet binnen zes maanden na levering van de goederen reeds op die datum bestond, tenzij deze hypothese onverenigbaar is met de aard van de goederen of met de aard van het gebrek van naleving. In geval van een gebrek aan overeenstemming kan de consument, als alternatief en zonder kosten, onder de hieronder vermelde voorwaarden, de herstelling of vervanging van het gekochte goed, een vermindering van de aankoopprijs of de ontbinding van dit contract vragen, tenzij het verzoek niet objectief onmogelijk is om te voldoen of buitensporig belastend is voor de verkoper op grond van art. 130, lid 4, van de Consumentenwet. Het verzoek moet schriftelijk, per aangetekende brief met ontvangstbewijs of per aangetekende e-mail worden verzonden aan de verkoper, die binnen zeven werkdagen aangeeft bereid te zijn om aan het verzoek gevolg te geven, of de redenen die hem daarvan weerhouden. vanaf ontvangst. In dezelfde mededeling, wanneer de verkoper het verzoek van de consument heeft aanvaard, moet hij de wijze van verzending of terugzending van de goederen aangeven, evenals de termijn voor de terugzending of vervanging van de defecte goederen. Indien de reparatie en vervanging onmogelijk of buitensporig duur zijn, of de verkoper de goederen niet binnen de in het vorige punt bedoelde termijn heeft gerepareerd of vervangen of, ten slotte, de eerder uitgevoerde vervanging of reparatie aanzienlijk ongemak voor de consument heeft veroorzaakt. deze kan, naar zijn keuze, om een ​​passende prijsvermindering of de ontbinding van het contract vragen. In dat geval moet de consument zijn verzoek binnen zeven werkdagen na ontvangst richten aan de verkoper, die hem zal aangeven hiermee door te willen gaan, of de redenen die hem daarvan weerhouden te maken. In dezelfde mededeling, wanneer de verkoper het verzoek van de consument heeft aanvaard, moet hij de voorgestelde prijsverlaging of de methoden voor het terugzenden van de defecte goederen aangeven. In dergelijke gevallen is het de verantwoordelijkheid van de consument om aan te geven hoe de eerder aan de verkoper betaalde bedragen opnieuw moeten worden gecrediteerd.

HERROEPINGSRECHT

In ieder geval heeft de koper het recht om het bedongen contract te herroepen, zonder boete en zonder opgave van de reden, binnen de termijn van 14 (veertien) werkdagen, ingaande op de dag van ontvangst van het gekochte goed.
In het geval dat de professional niet heeft voldaan aan de informatieverplichtingen over het bestaan, de methoden en de tijden voor het teruggeven of intrekken van het actief in het geval van uitoefening van het herroepingsrecht op grond van art. 52 van de Consumentenwet, is de termijn voor het uitoefenen van het herroepingsrecht 90 (negentig) dagen en loopt vanaf de dag van ontvangst van de goederen door de consument.
Als de koper besluit het herroepingsrecht uit te oefenen, moet hij de verkoper hiervan op de hoogte stellen per aangetekende brief met ontvangstbewijs, of per e-mail aan de e-mail [email protected], op voorwaarde dat dergelijke communicatie wordt bevestigd door verzending per aangetekende post met ontvangstbevestiging op het adres binnen 48 (achtenveertig) uur.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kan de verzending van de communicatie geldig worden vervangen door de terugzending van het gekochte goed, op voorwaarde dat dit binnen dezelfde voorwaarden gebeurt. De leveringsdatum op het postkantoor of de expediteur is geldig tussen partijen.
De terugzending van de goederen dient in ieder geval uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen vanaf de datum van ontvangst van de goederen te geschieden. Om recht te hebben op volledige terugbetaling van de betaalde prijs, moeten de goederen hoe dan ook intact en in elk geval in een normale staat van bewaring worden geretourneerd.
De Koper kan dit herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten voor de aankoop van audiovisuele producten of verzegelde computersoftware, die door hem zijn geopend, evenals goederen die op maat zijn gemaakt of duidelijk gepersonaliseerd zijn of die naar hun aard niet kunnen worden geretourneerd. o risico van snel bederven of verouderen, van het aanbod van kranten, tijdschriften en tijdschriften, alsmede van goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt tarieven waar de professional geen invloed op heeft en in elk ander geval voorzien in de kunst . 55 van de kabeljauw. nadelen.
De enige kosten die de consument voor de uitoefening van het herroepingsrecht op grond van dit artikel moet betalen, zijn de directe kosten van het terugzenden van de goederen aan de Leverancier.
De Leverancier zal het volledige door de Koper betaalde bedrag binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de kennisgeving van herroeping kosteloos terugbetalen.
Met de ontvangst van de communicatie waarmee de Koper de uitoefening van het herroepingsrecht meedeelt, zijn de partijen bij dit contract ontheven van hun wederzijdse verplichtingen, onverminderd het bepaalde in de vorige punten van dit artikel.

METHODE OM HET HERROEPINGSRECHT UIT TE OEFENEN

uitoefenen door, binnen de voornoemde termijn, een schriftelijke mededeling te sturen naar het adres van de verkoper per aangetekende brief met ontvangstbewijs.
Als de goederen zijn geleverd, is de klant verplicht deze binnen 15 (vijftien) werkdagen vanaf de datum van levering van de goederen aan de verkoper te retourneren. De goederen moeten aan de verkoper worden geretourneerd, compleet met elk onderdeel en elk accessoire of instructiehandleiding en alles wat oorspronkelijk aan de klant is geleverd, evenals verpakt in de originele verpakking. Het geretourneerde product moet vergezeld zijn van een kopie van de elektronische ontvangst van de bestelling. De kosten voor het terugzenden van de goederen naar de verkoper zijn voor rekening van de klant. Indien het herroepingsrecht door de klant wordt uitgeoefend in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel, is de verkoper verplicht de door de klant betaalde bedragen terug te betalen. In het bijzonder zal de verkoper binnen 30 (dertig) dagen vanaf de datum waarop hij kennis kreeg van de uitoefening door de klant van het herroepingsrecht. Deze operatie zal worden uitgevoerd door waar mogelijk terug te betalen of door het bedrag bij te schrijven op de door de klant aangegeven bankrekening. De verkoper heeft het recht om elk geretourneerd product te weigeren met andere methoden dan hierboven vermeld, evenals producten waarvoor de retourkosten niet volledig zijn betaald door de klant, of de methoden en tijden die zijn aangegeven voor communicatie niet zijn gerespecteerd. het herroepingsrecht.

UITDRUKKELIJKE BEINDIGINGSCLAUSULE

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de aankoopprijs van het goed, behoudt de verkoper zich het recht voor om op grond van en voor de doeleinden van art. 1456 van het burgerlijk wetboek beëindigde dit contract door een schriftelijke mededeling te sturen naar het elektronische adres van de klant.

KLACHTEN

Voor eventuele klachten of verduidelijkingen moet de klant schrijven naar het e-mailadres: [email protected]. De klant wordt binnen 7 (zeven) werkdagen na het verzoek gecontacteerd voor opheldering.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden overgedragen aan een bemiddelingspoging bij de Bemiddelingsinstantie van de Kamer van Koophandel en worden opgelost volgens het door haar vastgestelde bemiddelingsreglement.
Indien de partijen voornemens zijn in beroep te gaan bij de gewone gerechtelijke autoriteit, is de bevoegde rechtbank die van de woonplaats of woonplaats van de consument naar keuze, verplicht op grond van art. 33, paragraaf 2, letter u) van de code nadelen.

VERWIJZING

Dit contract wordt geregeld door de Italiaanse wet.
19.2. Hoewel hierin niet uitdrukkelijk voorzien, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing op de relaties en gevallen voorzien in dit contract, en in het bijzonder art. 5 van het Verdrag van Rome van 1980.
19.3 Op grond van art. 60 kabeljauw. cons., de discipline vervat in deel III, titel III, hoofdstuk I cod. nadelen.