OGÓLNE INFORMACJE

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają na celu zakup produktów TEXOLIQ® zdalnie za pośrednictwem sieci telematycznej na stronie texoliq.com. Każda transakcja zakupu będzie podlegać przepisom dekretu ustawodawczego 185/99, dekret ustawodawczy. 206/05; informacje mające na celu zawarcie umowy będą podlegały art. 12 dekretu ustawodawczego. 70/03 oraz, w zakresie ochrony poufności, będą podlegać przepisom, o których mowa w dekrecie ustawodawczym 196/03.

ZAWARCIE UMOWY I ZAAKCEPTOWANIE OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY

Umowy sprzedaży produktów na stronie texoliq.com uważa się za zawarte z chwilą otrzymania przez firmę zamówienia złożonego przez klienta i jego akceptacji. Firma niezwłocznie wyśle ​​klientowi pokwitowanie zamówienia złożonego przez klienta. Klient, przesyłając drogą elektroniczną swoje zamówienie, oświadcza, że ​​przeczytał i zaakceptował niniejsze ogólne warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania i poszanowania w swoich relacjach ze sprzedawcą.

TRAKTOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Spółka na podstawie art. 13 Dekretu Legislacyjnego 196/2003 informuje, że dane osobowe i podatkowe pozyskane również ustnie w związku z nawiązanymi relacjami handlowymi, przekazane bezpośrednio przez zainteresowanych lub pozyskane w inny sposób w ramach działalności spółki, będą przetwarzane zgodnie z wyżej wymienionych przepisów, w tym przewidziane w nich zobowiązania do zachowania poufności.W związku z powyższym prawa, o których mowa w art. 196/2003.

OBOWIĄZKI KLIENTA

Klient przed złożeniem zamówienia jest zobowiązany do uważnego zapoznania się z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży. Przesłanie zamówienia oznacza ich pełną wiedzę i akceptację. Wreszcie, Klient jest zobowiązany, po zakończeniu procedury zakupu online, do wydrukowania i zachowania niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, które zostały już przejrzane i zaakceptowane w fazie zawierania umowy.

DEFINICJA ZAMÓWIENIA

Klient wysyłając zamówienie online wysyła do sprzedawcy propozycję zakupu produktu i/lub produktów znajdujących się w koszyku. Składając zamówienie online na produkty, które umieścił w koszyku, Klient wyraża zgodę na ich zakup po cenie i na warunkach wskazanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu i potwierdzeniu zamówienia.

SPOSÓB ZAKUPU

Klient kupuje produkt, którego cechy są zilustrowane online w odpowiednich kartach opisowych i technicznych, po cenie tam wskazanej, oprócz kosztów dostawy określonych na stronie. Przed złożeniem zamówienia podsumowany jest koszt jednostkowy każdego wybranego produktu wraz z łącznym kosztem w przypadku zakupu wielu produktów i powiązanymi kosztami dostawy. Po przesłaniu zamówienia klient otrzyma wiadomość e-mail od sprzedawcy potwierdzającą otrzymanie zamówienia i zawierającą informacje dotyczące głównych cech zakupionego towaru, szczegółowe wskazanie ceny i kosztów. dostawy, obowiązujących podatków i sposobów płatności oraz zawierające odesłanie do ogólnych warunków umowy oraz informację o istnieniu prawa do odstąpienia od umowy, warunkach i sposobach jego wykonywania, wyświetlaną na stronie. Po zatwierdzeniu dekretu z mocą ustawy z dnia 4 lipca 2006 r. nr. 223 „manewr bis” Art. 37 ust. 8 i 9, przekształcony w ustawę 248 z dnia 4 sierpnia 2006 r., która weszła w życie 12 sierpnia 2006 r., która przywraca obowiązek przekazywania listy odbiorców i dostawców w przypadku wystawienia faktury oraz dekretu 78 z dnia 31 maja 2010 r. przekształconego w ustawę 122 z dnia 30 lipca 2010 r. nakładają na klientów konieczność podania NUMERU VAT i KODU PODATKOWEGO w odpowiednich polach w witrynie.

ZAPŁATA

Klient może dokonać należnej płatności, wybierając jeden z poniższych sposobów.

  • Płatność kartą kredytową: W przypadku, gdy konsument zamierza zapłacić kartą kredytową, może skorzystać z procedury płatności za pomocą Stripe, odpowiedniej dla zapewnienia poufności danych dostarczonych przez klientów. W celu uzyskania wszelkich informacji i dalszych Umów prawnych Klient jest kierowany na stronę internetową www.stripe.com.
  • Płatność przez PayPal: W przypadku, gdy konsument zamierza zapłacić przez PayPal, może skorzystać z procedury płatności PayPal, odpowiedniej do zapewnienia poufności danych dostarczonych przez klientów. W celu uzyskania wszelkich informacji i dalszych Umów Prawnych Klient jest kierowany na stronę internetową www.paypal.com.

DOSTAWA PRODUKTÓW

Zakupiony towar dostarczany jest kurierem na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia internetowego. Wszelkie konkretne potrzeby muszą być zaproponowane przez klienta sprzedawcy. W przypadku braku dostawy z powodu nieobecności odbiorcy, pod wskazanym przez niego w zamówieniu adresem, kurier zostawi awizo i spróbuje ponownie; jeśli odbiorca nadal będzie nieobecny, towar zostanie zwrócony do nadawcy.

GWARANCJA ZGODNOŚCI I WADLIWYCH PRODUKTÓW

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za każdy brak zgodności, który wystąpi w ciągu dwóch lat od dostarczenia towaru. Do celów niniejszej umowy zakłada się, że towary konsumpcyjne są zgodne z umową, jeżeli, w stosownych przypadkach, współistnieją następujące okoliczności: a) nadają się do użytku, do którego towary tego samego rodzaju są zwykle używane; b) są zgodne z opisem podanym przez sprzedawcę i posiadają właściwości towaru, który sprzedawca przedstawił konsumentowi jako próbkę lub wzór; c) przedstawiać zwykłą jakość i wykonanie towaru tego samego rodzaju, których konsument może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz, w stosownych przypadkach, złożone w tym zakresie publiczne oświadczenia o cechach towaru przez sprzedawcę, producenta lub jego agenta lub przedstawiciela, w szczególności w reklamie lub na etykiecie; d) nadają się również do określonego przez konsumenta celu, o którym sprzedawca poinformował w chwili zawarcia umowy i o którym sprzedawca również przyjął jako rozstrzygające fakty. Konsument traci wszelkie prawa, jeżeli nie zgłosi niezgodności Sprzedawcy w terminie dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia wady. Zgłoszenie nie jest konieczne, jeżeli sprzedawca uznał istnienie wady lub ją zataił. W każdym przypadku, o ile nie zostanie udowodnione inaczej, przyjmuje się, że brak zgodności, który wystąpił w ciągu sześciu miesięcy od dostawy towarów, istniał już w tym dniu, chyba że hipoteza ta jest niezgodna z charakterem towarów lub charakterem wady zgodności. W przypadku braku zgodności konsument może żądać, alternatywnie i nieodpłatnie, na warunkach wskazanych poniżej, naprawy lub wymiany zakupionego towaru, obniżenia ceny zakupu lub rozwiązania niniejszej umowy, chyba że żądanie nie jest obiektywnie niemożliwe do zaspokojenia lub jest nadmiernie uciążliwe dla sprzedawcy na podstawie art. 130 ust. 4 Kodeksu Konsumenckiego. Żądanie należy przesłać na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub potwierdzoną pocztą elektroniczną do sprzedawcy, który w ciągu siedmiu dni roboczych wskaże wolę realizacji żądania lub powody, które mu to uniemożliwiają. od otrzymania. W tym samym komunikacie, jeżeli Sprzedawca uwzględnił żądanie Konsumenta, powinien wskazać sposoby wysyłki lub zwrotu towaru oraz termin zwrotu lub wymiany wadliwego towaru. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub nadmiernie drogie albo Sprzedawca nie naprawił lub nie wymienił towaru w terminie, o którym mowa w punkcie poprzednim, albo w ostateczności wcześniej dokonana wymiana lub naprawa spowodowała znaczne niedogodności dla Konsumenta., ten ostatni może, według własnego wyboru, żądać odpowiedniego obniżenia ceny lub rozwiązania umowy. W takim przypadku Konsument musi przesłać swoje żądanie do Sprzedawcy, który w ciągu siedmiu dni roboczych od otrzymania przesyłki wskaże chęć kontynuacji lub przyczyny uniemożliwiające mu to. W tym samym komunikacie, jeżeli Sprzedawca przyjął żądanie Konsumenta, musi wskazać proponowaną obniżkę ceny lub sposoby zwrotu wadliwego towaru. W takich przypadkach obowiązkiem konsumenta będzie wskazanie, w jaki sposób ponownie przeliczyć kwoty zapłacone wcześniej sprzedawcy.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W każdym przypadku Nabywca ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez ponoszenia kary i bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni roboczych, licząc od dnia odbioru zakupionego towaru.
W przypadku, gdy profesjonalista nie dopełnił obowiązków informacyjnych o istnieniu, metodach i terminach zwrotu lub wycofania składnika aktywów w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia na podstawie art. 52 Kodeksu konsumenckiego termin na wykonanie prawa odstąpienia od umowy wynosi 90 (dziewięćdziesiąt) dni i biegnie od dnia otrzymania towaru przez konsumenta.
Jeśli Kupujący zdecyduje się skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi powiadomić sprzedawcę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną na adres e-mail [email protected], pod warunkiem, że taka komunikacja zostanie potwierdzona wysłaniem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin.
W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, przesłanie wiadomości może zostać ważnie zastąpione zwrotem zakupionego towaru, pod warunkiem, że odbywa się to na tych samych warunkach. Termin dostawy na pocztę lub do spedytora będzie obowiązywał między stronami.
Zwrot towaru musi w każdym przypadku nastąpić najpóźniej w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania towaru. W każdym przypadku, aby być uprawnionym do pełnego zwrotu zapłaconej ceny, towar musi zostać zwrócony w stanie nienaruszonym, aw każdym razie w normalnym stanie zachowania.
Kupujący nie może skorzystać z tego prawa odstąpienia od umowy kupna produktów audiowizualnych lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, które zostały przez niego otwarte, jak również towarów wykonanych na miarę lub wyraźnie spersonalizowanych lub których ze względu na swój charakter nie można zwrócić. o ryzyko pogorszenia się lub szybkiego wygaśnięcia dostaw gazet, periodyków i czasopism, a także towarów, których cena jest powiązana z wahaniami kursów na rynkach finansowych, których profesjonalista nie jest w stanie kontrolować, a w każdym innym przypadku przewidzianym w art. . 55 dorsza. Cons.
Jedynymi kosztami poniesionymi przez konsumenta z tytułu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy na podstawie niniejszego artykułu są bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Dostawcy.
Dostawca zwróci pełną kwotę zapłaconą przez Kupującego bezpłatnie w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu.
Z chwilą otrzymania korespondencji, za pomocą której Nabywca informuje o skorzystaniu z prawa odstąpienia, strony niniejszej umowy są zwolnione ze swoich wzajemnych zobowiązań, bez uszczerbku dla postanowień poprzednich punktów niniejszego artykułu.

SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA ODSTĄPIENIA

Prawo do odstąpienia od umowy wykonuje się poprzez przesłanie w powyższym terminie pisemnego zawiadomienia na adres sprzedającego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Jeżeli towar został dostarczony Klient ma obowiązek zwrócić go sprzedawcy w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od dnia dostarczenia towaru. Towar musi zostać zwrócony sprzedawcy wraz z każdą częścią i wszelkimi akcesoriami lub instrukcją obsługi oraz wszystkim, co zostało oryginalnie dostarczone do klienta, a także zapakowane w oryginalne opakowanie. Do zwracanego produktu należy dołączyć kopię elektronicznego pokwitowania zamówienia. Koszty odesłania towaru do sprzedawcy obciążają klienta. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej klauzuli, Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu wpłaconych przez Klienta kwot. W szczególności sprzedający przystąpi bezpłatnie do przekazania zlecenia rekredytowania dotyczącego kosztu wysłanego towaru wraz z kosztami wysyłki w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym dowiedział się o wykonaniu przez klienta prawo do odstąpienia od umowy. Operacja ta zostanie wykonana poprzez zwrot pieniędzy w miarę możliwości lub poprzez zaksięgowanie kwoty na rachunku bankowym wskazanym przez klienta. Sprzedawca ma prawo do odrzucenia wszelkich produktów zwracanych w inny sposób niż wskazane powyżej, a także produktów, w przypadku których koszty zwrotu nie zostały w pełni opłacone przez klienta lub nie zostały zachowane metody i terminy komunikacji wskazane do komunikacji.

KLAUZULA EKSPRESOWEGO ROZWIĄZANIA

W przypadku całkowitego lub częściowego braku zapłaty ceny zakupu przedmiotu, sprzedający zastrzega sobie prawo do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 1456 Kodeksu Cywilnego wypowiedział niniejszą umowę poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia na adres elektroniczny klienta.

USKARŻANIE SIĘ

W przypadku jakichkolwiek reklamacji lub wyjaśnień, klient musi pisać na adres e-mail: [email protected]. Z klientem skontaktujemy się w celu wyjaśnienia w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od złożenia wniosku.

WŁAŚCIWE PRAWO I JURYSDYKCJA

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy zostaną przekazane do próby pojednawczej w organie mediacyjnym Izby Gospodarczej i rozstrzygnięte zgodnie z przyjętym przez niego Regulaminem pojednawczym.
Jeżeli Strony zamierzają odwołać się do zwykłego organu sądowego, sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania lub miejsca zamieszkania konsumenta, obowiązkowo na podstawie art. 33 ust. 2 lit. u) kodeksu Cons.

SPRAWDZENIE

Ta umowa jest regulowana przez prawo włoskie.
19.2. Choć nie jest to wyraźnie określone w niniejszej umowie, zastosowanie mają przepisy prawa właściwe dla stosunków i przypadków przewidzianych w niniejszej umowie, w szczególności art. 5 Konwencji Rzymskiej z 1980 r.
19.3 Zgodnie z art. 60 dorsza. przeciw, dyscyplina zawarta w Części III, Tytuł III, Rozdział I dor. Cons.