ALLMÄN INFORMATION

Dessa allmänna försäljningsvillkor har till syfte att köpa TEXOLIQ®-produkter på distans via telematiknätverket på texoliq.com-webbplatsen. Varje köptransaktion kommer att styras av bestämmelserna i lagstiftningsdekret 185/99, lagförordning. 206/05; den information som syftar till att avtalet ingås kommer att omfattas av art. 12 i lagdekretet. 70/03 och, när det gäller skyddet av sekretess, kommer att omfattas av den lagstiftning som avses i lagdekret 196/03.

SLUTANDE AV KONTRAKTET OCH ACCEPTERANDE AV DE ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Avtalen för försäljning av produkter på texoliq.com-webbplatsen anses slutna när kundens inköpsorder tas emot av företaget och den senare accepterar den. Företaget kommer omedelbart att skicka till kunden ett kvitto på inköpsordern som kunden gjort. Kunden, genom att elektroniskt skicka sin inköpsorder, intygar att han har läst och accepterat dessa allmänna villkor och förbinder sig att följa och respektera dem i sina relationer med det säljande företaget.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Bolaget enligt art. 13 i lagstiftningsdekret 196/2003 informerar om att de person- och skatteuppgifter som även erhålls muntligt med hänvisning till de affärsförbindelser som upprättats, tillhandahålls direkt av berörda parter eller på annat sätt förvärvats inom ramen för företagets verksamhet, kommer att behandlas i enlighet med ovannämnda lagstiftning, inklusive de sekretessskyldigheter som avses i dessa. I förhållande till ovannämnda gäller de rättigheter som avses i artikel 7 i lagdekret nr. 196/2003.

KUNDENS SKYLDIGHETER

Innan kunden skickar sin inköpsorder måste kunden noggrant läsa igenom dessa allmänna försäljningsvillkor. Vidarebefordran av inköpsordern förutsätter deras fulla kunskap och acceptans. Slutligen är kunden skyldig att, när köpproceduren online har slutförts, skriva ut och behålla dessa allmänna försäljningsvillkor, som redan har setts och godkänts under kontraktets ingående fas.

DEFINITION AV ORDNINGEN

Genom att skicka onlinebeställningen skickar kunden ett förslag till säljaren om att köpa produkten och/eller produkter som ingår i varukorgen. När kunden gör en onlinebeställning av produkterna som han har lagt i kundvagnen, samtycker han till att köpa dem till det pris och de villkor som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor.

Säljaren kommer att meddela kunden om godkännande och bekräftelse av beställningen.

KÖPSMETOD

Kunden köper produkten, vars egenskaper illustreras online i de relativa beskrivande och tekniska bladen, till det pris som anges där, utöver de leveranskostnader som anges på webbplatsen. Innan inköpsordern skickas sammanfattas enhetskostnaden för varje vald produkt, tillsammans med den totala kostnaden vid köp av flera produkter och relaterade leveranskostnader. När inköpsordern har vidarebefordrats kommer kunden att få ett e-postmeddelande från säljaren som intygar att inköpsordern har mottagits och som innehåller information om huvudegenskaperna hos den köpta varan, en detaljerad angivelse av pris och kostnader. leverans, tillämpliga skatter och betalningsmedel och som innehåller en hänvisning till de allmänna villkoren i avtalet och till informationen om förekomsten av ångerrätten, villkoren och metoderna för dess utövande som visas på webbplatsen. Efter godkännandet av lagdekretet av den 4 juli 2006 nr. 223 ”manöver bis” artikel 37 punkterna 8 och 9, omvandlad med lag 248 av den 4 augusti 2006, som trädde i kraft den 12 augusti 2006, som återinför skyldigheten att kommunicera listan över kunder och leverantörer i händelse av en emissionsfaktura , och av lagdekret 78 av den 31 maj 2010 omvandlat till lag 122 av den 30 juli 2010, kräver att kunderna ska meddela MOMSNUMMER och SKATTEKOD i lämpliga fält på webbplatsen.

BETALNING

Kunden kan göra betalningen genom att välja en av följande metoder som anges.

  • Betalning med kreditkort: I händelse av att konsumenten avser att betala med kreditkort kan han använda betalningsförfarandet med Stripe, lämpligt för att säkerställa konfidentialitet för de uppgifter som tillhandahålls av kunder. För all information och ytterligare juridiska avtal hänvisas kunden till webbplatsen www.stripe.com.
  • Betalning med PayPal: I händelse av att konsumenten avser att betala via PayPal, kan han använda betalningsförfarandet med PayPal, lämpligt för att säkerställa konfidentialitet för uppgifterna som tillhandahålls av kunder. För all information och ytterligare juridiska avtal hänvisas kunden till webbplatsen www.paypal.com.

LEVERANS AV PRODUKTER

De köpta varorna levereras med bud till den adress som kunden angett vid beställning online. Eventuella specifika behov måste föreslås av kunden till säljaren. I händelse av utebliven leverans på grund av mottagarens frånvaro, på den adress som angivits av honom i beställningen, kommer kuriren att lämna ett meddelande och försöka igen en andra gång; om mottagaren fortfarande är frånvarande kommer varan att returneras till avsändaren.

GARANTI FÖR KONFORMITET OCH DEFEKTA PRODUKTER

nuvarande bristande överensstämmelse som uppstår inom två år från leveransen av varan. I detta avtal förutsätts att konsumentvaror överensstämmer med avtalet om, i förekommande fall, följande omständigheter föreligger samtidigt: a) de är lämpliga för den användning för vilken varor av samma typ normalt används; b) de överensstämmer med beskrivningen som ges av säljaren och besitter egenskaperna hos de varor som säljaren har presenterat för konsumenten som ett prov eller en modell; c) presentera den vanliga kvaliteten och prestanda för en vara av samma typ, som konsumenten rimligen kan förvänta sig, med hänsyn till varans art och, i förekommande fall, de offentliga uttalanden om varornas specifika egenskaper som gjorts i detta avseende av säljaren, av tillverkaren eller dennes ombud eller representant, särskilt i reklam eller på märkning; d) de är också lämpliga för den särskilda användning som konsumenten önskar och som har uppmärksammats av säljaren vid tidpunkten för avtalets ingående och som säljaren också har accepterat för avgörande fakta. Konsumenten förlorar alla rättigheter om han inte rapporterar bristen på överensstämmelse till säljaren inom två månader från det datum då felet upptäcktes. Anmälan är inte nödvändig om säljaren har insett att felet föreligger eller har dolt det. I vilket fall som helst, om inte annat bevisas, antas det att den bristande överensstämmelse som inträffar inom sex månader efter leverans av varorna redan existerade på det datumet, såvida inte denna hypotes är oförenlig med varans natur eller med defektens art. av efterlevnad. I händelse av bristande överensstämmelse kan konsumenten begära, alternativt och utan kostnad, under de villkor som anges nedan, reparation eller utbyte av den köpta varan, en sänkning av köpeskillingen eller uppsägning av detta avtal, om inte begäran inte är objektivt omöjlig att tillgodose eller är alltför betungande för säljaren enligt art. 130 punkt 4 i konsumentbalken. Begäran ska sändas skriftligen, med rekommenderat brev med returkvitto eller med bestyrkt e-postmeddelande till säljaren, som inom sju arbetsdagar ska ange sin vilja att gå vidare med begäran, eller de skäl som hindrar honom från att göra det. från mottagandet. I samma meddelande, där säljaren har accepterat konsumentens begäran, ska han ange sätten för leverans eller retur av varan samt tidsfristen för retur eller utbyte av den defekta varan. Om reparationen och bytet är omöjligt eller för dyrt, eller om säljaren inte har reparerat eller bytt ut varan inom den tid som avses i föregående punkt eller slutligen den tidigare utförda ersättningen eller reparationen har medfört betydande olägenheter för konsumenten. den senare kan efter eget val begära en lämplig nedsättning av priset eller uppsägning av avtalet. I detta fall måste konsumenten skicka sin begäran till säljaren, som kommer att ange att han är villig att gå vidare med den, eller de skäl som hindrar honom från att göra det, inom sju arbetsdagar efter mottagandet. I samma meddelande, där säljaren har accepterat konsumentens begäran, ska han ange den föreslagna prissänkningen eller metoderna för att returnera den defekta varan. I sådana fall är det konsumentens ansvar att ange hur de belopp som tidigare betalats till säljaren ska återkrediteras.

ÅNGERRÄTT

I vilket fall som helst har köparen rätt att frånträda det stipulerade avtalet, utan någon påföljd och utan att ange orsaken, inom 14 (fjorton) arbetsdagar från dagen för mottagandet av den köpta varan.
För det fall att yrkesutövaren inte har uppfyllt informationsskyldigheten om förekomsten, metoder och tidpunkter för att återlämna eller ta ut tillgången vid utövande av ångerrätten enligt art. 52 i konsumentlagen är tidsfristen för att utöva ångerrätten 90 (nittio) dagar och löper från dagen för mottagandet av varan av konsumenten.
Om köparen beslutar sig för att utöva ångerrätten måste han meddela säljaren detta genom rekommenderat brev med returkvitto, eller via e-post till e-post [email protected], förutsatt att sådan kommunikation bekräftas genom att skickas med rekommenderat brev med mottagningsbevis till adressen inom 48 (fyrtioåtta) timmar.
För att utöva ångerrätten kan sändningen av meddelandet giltigt ersättas med retur av den köpta varan, förutsatt att den är inom samma villkor. Leveransdatum till posten eller speditören kommer att gälla mellan parterna.
Retur av varorna måste i alla fall ske senast inom 30 (trettio) dagar från dagen för mottagandet av varan. I vilket fall som helst, för att ha rätt till full återbetalning av det inbetalda priset, måste varorna returneras intakta och i alla fall i normalt bevarandetillstånd.
Köparen kan inte utöva denna ångerrätt för avtal om köp av audiovisuella produkter eller förseglade datorprogram, som har öppnats av densamma, samt varor som är måttbeställda eller tydligt personliga eller som till sin natur inte kan returneras. o risk för att försämras eller förfalla snabbt, från utbudet av tidningar, tidskrifter och tidskrifter, samt varor vars pris är kopplat till fluktuationer i finansmarknadskurserna som yrkesutövaren inte kan kontrollera och i alla andra fall enligt art. . 55 av torsken. nackdelar.
De enda kostnader som konsumenten betalar för att utöva ångerrätten enligt denna artikel är de direkta kostnaderna för att returnera varorna till leverantören.
Leverantören kommer att återbetala hela det belopp som Köparen betalat utan kostnad inom 30 (trettio) dagar efter mottagandet av meddelandet om ångerrätt.
Med mottagandet av meddelandet med vilket köparen kommunicerar utövandet av ångerrätten, är parterna i detta avtal befriade från sina ömsesidiga skyldigheter, utan att det påverkar bestämmelserna i de föregående punkterna i denna artikel.

METOD FÖR ATT UTÖVA ÅNGERRÄTTEN

Ångerrätten utövas genom att inom ovan nämnda tidsfrist skickas ett skriftligt meddelande till säljarens adress per rekommenderat brev med mottagningsbevis.
Om varan har levererats är kunden skyldig att returnera den till säljaren inom 15 (femton) arbetsdagar från dagen för leverans av varan. Varorna ska returneras till säljaren komplett med varje del och eventuellt tillbehör eller bruksanvisning och allt som ursprungligen levererats till kunden, samt förpackat i sin originalförpackning. Den returnerade produkten måste åtföljas av en kopia av det elektroniska kvittot på beställningen. Kostnaderna för att returnera varorna till säljaren debiteras kunden. Om ångerrätten utövas av kunden i enlighet med bestämmelserna i denna klausul, är säljaren skyldig att återbetala de belopp som kunden betalat. I synnerhet kommer säljaren att fortsätta kostnadsfritt med att överföra återkrediteringsordern avseende kostnaden för de levererade varorna inklusive fraktkostnader inom 30 (trettio) dagar från det datum då han fick kännedom om kundens utövande av ångerrätt.. Denna operation kommer att utföras genom återbetalning om möjligt eller genom att kreditera summan på det bankkonto som kunden har angett. Säljaren har rätt att avvisa varje produkt som returneras med andra metoder än de som anges ovan, samt produkter för vilka returkostnaderna inte har betalats till fullo av kunden, eller de metoder och tider som anges för kommunikation inte har respekterats. ångerrätten.

UTTRYCKLIG UPPSÄGNINGSKLAUSUL

Vid helt eller delvis utebliven betalning av inköpspriset för tillgången förbehåller sig säljaren rätten att deklarera enligt och i enlighet med art. 1456 i civillagen avslutade detta avtal genom att skicka ett skriftligt meddelande till kundens elektroniska adress.

KLAGOMÅL

För eventuella klagomål eller förtydliganden måste kunden skriva till e-postadressen: [email protected]. Kunden kommer att kontaktas för förtydligande inom 7 (sju) arbetsdagar från begäran.

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Alla tvister som härrör från detta kontrakt kommer att överlåtas till ett förlikningsförsök hos Handelskammarens medlingsorgan och lösas i enlighet med de förlikningsbestämmelser som antagits av densamma.
Om parterna har för avsikt att överklaga till den ordinarie rättsliga myndigheten, är den behöriga domstolen den där konsumenten har sin hemvist eller hemvist, obligatoriskt enligt art. 33, punkt 2, bokstav u) i koden nackdelar.

REFERENS

Detta avtal regleras av italiensk lag.
19.2. Även om det inte uttryckligen anges här, gäller de lagbestämmelser som är tillämpliga på de relationer och fall som anges i detta kontrakt, och i synnerhet art. 5 i Romkonventionen från 1980.
19.3 Enligt art. 60 torsk. cons., disciplinen i del III, avdelning III, kapitel I cod. nackdelar.